​အသက်ကယ်ဖို့ သွေးလှူစို့။

Quote of the week


​အသက်ကယ်ဖို့ သွေးလှူစို့။

Give blood, give life.


Online booking စနစ်ဖြင့် သွေးလှူဒါန်းလိုပါက - donatebloodmyanmar.org/booking


#RedRoseCampaign0 views0 comments